غرفه سازى دلگپ

قهوه دلگپ

غرفه سازى

غرفه ارزان لبن پودر پارسيان

غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه ghorfesaz.ir

غرفه نمايشگاهى قهوه دلگپ در نمايشگاه بين المللى صنايع غذايي تهران

اين غرفه در سالن ٥ نمايشگاه تهران با ابعاد ٢٣ متر مربع طراحى و اجرا گردىد

در زىر به تعدادى از تصاوىر غرفه سازى در اين نمايشگاه مى پردازىم

غرفه نمايشگاهى قهوه دلگپ از تارىخ ٢٨ خرداد ٩٨ منتظر حضور گرم بازديد كنندگان از اين نمايشگاه است

غرفه سازى ارزان لبن پودر پارسيان در نمايشگاه صنايع غذايي تهران

غرفه در حال ساخت

غرفه سازى در سالن ٣٥

و در تصوىر زير نما هاى ديگرى از ساخت غرفه را ملاحظه مى فرماييد

يونوليت و رنگ

غرفه دلگپ

غرفه سازى كه در سالن ٥ نمايشگاه در حال انجام است

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است