غرفه نمایشگاهئ

این غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران ساختیم