اطلاعات مرتبط و مفيد در ghorfesaz.ir

این غرفه نمایشگاهی بصورت بسیار زیبایی طراحی و ساخته شد واز  ویژگی های اساسی آن شامل بودن دو برند در یک پوشش و همبندی مناسب بود