نمایشگاه جهیزیه و پیوند ایرانی

———————————————–

1
به نام خدا
نتایج نظر سنجی
اولین جشنواره فرش و صنایع دستی
31 الی 31 اردیبهشت 59
پارکینگ موزه فرش ایران
2
فهرست مطالب
بخش اول : نمایشگاه از نگاه روزنامه ها و خبرگزاری ها
جشنواره نقش و نگار هنر ایران زمین 4. …………………………………………………………………………………………………………………
بخش دوم: نمایشگاه از نگاه غرفه داران
معرفی غرفه داران ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 1
پرسشنامه مخصوص غرفه داران ………………………………………………………………………………………………………………… 31
نتایج نظر سنجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
پیشنهادات غرفه داران ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
بخش سوم: نمایشگاه از نگاه مخاطبان) خریداران(
پرسشنامه خریداران ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
نتایج نظرسنجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
نمودارها و جداول توصیفی نظر سنجی ……………………………………………………………………………………………………… 31
پیشنهادات خریداران ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
بخش چهارم: نگاه تصویری
تصاویر نمایشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
پیوست
3
بخش اول
نمایشگاه از نگاه روزنامه ها و
خبرگزاری ها
4
جشنواره نقش و نگار هنر ایران زمین
یكصد هنرمند صنایع دستی آثار هنرر خرود را در ٣١ رشرته در
نمایشگاه نقش و نگار هنر ایران واقرع در مروزه فررش از ٣١ ترا ٣١
اردیبهشت در معرض عرضه و فروش گذاشتند.
رجبعلی خسروآبادى، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگر استان تهران در این باره گفرت : رشرد
جشنواره ها و نمایشگاه ها صنایع دستی در استان تهران یكی از چشم انداز برنامه ها پریش بینری شرده در
سال ٥٩ نسبت به سال ها گذشته خواهد بود و بدون شك عرضه بدون تقاضا صنایع دستی نتیجه ا بررا
حمایت از هنرمندان در پی نخواهد داشت و ما در کنار برگزار نمایشگاه ها فروش صرنایع دسرتی بایرد یرك
حس نیاز برا حضور محصولات هنرى در سبد خرید خانوارهاى تهرانى ایجاد کنیم .
او با اظهار اینكه کمپین خرید صنایع دستى حس تعلق به حمایت از اشتغال هنرمنردان ایرانرى و رونرق اقتصراد
داخلى را ایجاد می کند ، افزود باید استفاده از کالاى تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود ویكى از مصادیق
تحقق اقتصاد مقاومتى ، حمایت از تولید هنرمندان هنرهاى سنتى است .
جشنواره نقش و نگار هنر ایران زمین در موزه فرش افتتاح شد
جشنواره تخصصی فرش، تابلو فرش و صنایع دستی با عنوان نقش و نگار هنر ایران زمین در
محوطه موزه فرش افتتاح شد.
به گزارش حوزه موسیقی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان مدیر کل میرراث فرهنگری،
صنایع دستی و گردشگر استان تهران گفت : رشد جشنواره ها و نمایشگاه ها صنایع دستی در استان تهران
یكی از چشم انداز برنامه ها پیش بینی شده در سال 59 نسبت به سالها گذشته خواهد بود .
رجبعلی خسرواباد بیان کرد: بیدون شرك عرضره بردون تقاضرا صرنایع دسرتی نتیجره ا بررا حمایرت از
هنرمندان در پی نخواهد داشت و ما در کنار برگزار نمایشگاه ها فروش صنایع دستی باید یرك حرس نیراز
برا حضور محصولات هنر در سبد خرید خانوارها تهرانی ایجاد کنیم.
5
و با اظهار اینكه کمپین خرید صنایع دستی حس تعلق به حمایت از اشتغال هنرمندان ایرانی و رونق اقتصراد
داخلی را ایجاد می کند، افزود : باید استفاده از کالا تولید داخرل بره فرهنرگ جامعره تبردیل شرود و یكری از
مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید هنرمندان هنرها سنتی است.
خسرو آباد تاکید کرد: اگر حتی یك عضو از خانواده هر تهرانی به کمپین خرید صنایع دستی بپیوندد و خریدها
و هدیه ها متفاوت را با خرید صنایع دستی جرایگزین کنرد هرم در اقتصراد صرنایع دسرتی و هرم در دریافرت
مطالبات هنرمندان موفق خواهیم بود و این فرهنگ را به سرعت در بین سایر اعضا خانواده نهادینره خرواهیم
کرد.
سیامك میرزایی مسئول برگزار جشنواره تخصصی فرش ،تابو فرش و صرنایع دسرتی گفرت اولرین جشرنواره
تخصصی فرش و تابلو فرش در تهران با حضور 391 هنرمند در 31 رشته از بیشرتر اسرتان هرا کشرور در 41
غرفه تا 31 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
میرزایی کاربرد کردن صنایع دستی را از اهداف برگزار نمایشگاه صنایع دستی عنوان کرد و افزود توجره
به هنرها بومی و سنتی امر مهمی است که باید به آن پرداخته شود که چنین نمایشگاهایی مری توانرد کمرك
زیاد به این امر مهم بكند.
دبیر برگزار جشنواره گفت : صنایع دستی با ارزآور و ایجاد شغل همراه است ولی با توجه به فاصره مررد از
صنایع دستی باید از این داشته ها بیشتر از گذشته استفاده کرد.
311 هنرمند صنایع دستی آثار هنر خود را در 31 رشته در نمایشگاه نقش و نگار هنر ایرران واقرع در مروزه
فرش از تاریخ 34 الی 31 اردیبهشت ماه به معرض عرضه و فروش گذاشته اند.
علاوه بر این موارد خبرگزار آنا، روزنامه هدف و عصر اقتصاد هم در روز اول نمایشر گاه
این جشنواره را پوشش خبر داده اند. که پرینت همه این ها خبرها بره پیوسرت ارا ره
خواهد شد.
6
بخش دوم
نمایشگاه از نگاه غرفه داران
7
معرفی غرفه داران
در این بخش بر آن شدیم که به معرفی تولیدکنندگان صنایع دسرتی ا بپرردازیم کره مرا را در ایرن نمایشرگاه
همراهی کردند. غرفه داران اکثر از میان تولید کنندگان محصولات صنایع دستی بودند و بعضا پخش کننده ایرن
محصولات نیز حضور داشتند . ما در این مجال ابتدا به معرفی مختصر ایرن افرراد مری پرردازیم و بعرد از آن بره
صورت اجمالی محصولاتی که در نمایشگاه به نمایش و فروش گذاشتند را معرفی خواهیم کرد.
عزیزان شرکت کننده در این بخش بعد از حضور در نمایشگاه با درخواست مجریان نمایشگاه در همران روزهرا
برگزار رزومه ها خود را ارا ه نمودند تا ما در این بخش به معرفی هرچه بیشتر آن ها بپرداز . غرفه دارانی که
علی رغم حضورشان در نمایشگاه نامی از ایشان در این بخش نیست، رزومه ا بره مجریران برگرزار نمایشرگاه
ارا ه نداده اند.
با توجه به توضیحات بالا مطالبی که در ادامه خواهد امد صرفا از طریق رزومه هرا دریافرت شرده مری باشرد و
هرگونه مغایرت متوجه خود افراد است و شرکت نمایشگاهی یكتا مسئولیتی ندارد.
غرفه گالری مرمر
گالر مرمر با داشتن کادر مجرب بیش از دو سال است که در زمینه تولید صنایع مرمر با وجود 31 پرسنل
فنی که به صورت مستقیم در کارگاه مشغول هستند، فعالیت دارد. محصولات مرمر که جزء صنایع دستی شهر
شیراز است توسط اقایان کریم زادگان و ر یسی در شهر شیراز راه انداز و اداره می شود.
محصولات موجود در این غرفه که توسط این گالر ارا ه شده به 9 دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از:
-3 انواع ساعت)مانند: ساعت سیب، برگ، حافظ و …(
-1 انواع مجسمه حیوانات )مانند: اسب، فیل، شیر و …(
-1 انواع ظروف )مانند: جا وساغر، چا خور ، تنگ و لیوان و …(
-4 انواع میوه ) مانند: سیب، انگور، انار و…(
-9 انواع شطرنج پایه دار و بدون پایه ، دستبند، گردنبند و…
8
کارها فوق به دو شكل دستی و ماشینی ساخته می شوند . کارها ساده تر به صورت ماشینی مانند ظرروف و
کارها دارا جزییات بیشتد مثل میوه ها و حیوانات ویا مهره ها شطرنج به صورت دستی ساخته می شوند.
مواد اولیه ساخت این محصولات نگ مرمر و مرمریت می باشد که از سراسر کشور از جمله معادن یزد و کرمران
که دارا مرمر سبز و سفید هستند تهیه می شوند . همچنین از سنگ ها معادن خراسران جنروبی و اصرفهان
هم در این مجموعه استفاده می شود.
غرفه زیور آلات دست ساز سپید گوهر
زیور آلات دست ساز سپید گوهر از سال 3151 فعالیت خرود را آغراز
نموده و به عنوان یك برند نو، پیشررفت و رشرد خروبی طری دو سرال
گذشته تجربه نموده است.
زیورآلات سپید گوهر حاصل طراحری و سررهم بنرد ) (Assembly
متریالی چون انواع سنگ ها، کریستال ها، سیم و مفتول و انواع فلزات
قیمتی )همچون طلا، نقره، برنج، استیل و مشابه آن( می باشرد. کلیره
مراحل شامل طراحی، انتخاب متریال و سراخت تو سر ط افرراد امروزش
دیده که دوره ها مربوطه را در مراکز فنی حرفره ا گذرانرده انرد، –
انجا می شود .
غرفه شرکت گلیم بافی مهرانگیز
این شرکت با حضور خود در نمایشگاه به ارا ه و معرفی گلیم ها سنتی ایرانی که صنایع دستی اردبیرل بودنرد،
پرداختند و در رزومه خود تنها به معرفی گلیم بافت اردبیل عنبران پرداخته است. –
با توجه به عد هماهنگی با مطالب این بخش این معارفه در قسمت پیوست ها این گزارش تقدیم می گردد.
9
غرفه صنایع دستی زنجان با برند”عدالت”
آقا خدایی ساکن زنجان مسئول ایرن غرفره مردت 39 سرال اسرت کره در زمینره چاقوسراز فعالیرت دارد و
محصولات خود را با برند عدالت ارا ه می دهد. محصولات این غرفه چاقوها سلاخی و آشپزخانه است.
غرفه گروه هنری ملل
این غرفه به ساخت و عرضه انواع قاب خاتم با پلاک قلمزنی به سبك شبكه مری پرردازد ودر نمایشرگاه برا ارا ره
همین قاب ها زیبا حضور داشتند .
این گروه در ارا ه رزومه خود به معرفی سبك قلمزنی و هنر خاتم پرداخته است و با توجه به عد هماهنگی برا
مطالب این بخش این معارفه در قسمت پیوست ها این گزارش تقدیم میگردد.
غرفه پته دوزی کرمان
خانم پروین عباسی شیراز از کرمان در این غرفه به اراءه کارها پته دوز پرداختند. خانم عباسری برا حردود
19 سال سابقه کار مسئول شرکت تعاونی و آموزشگاه هنرها دستی در کرمان هستند و سه فروشرگاه صرنایع
دستی درکرمان دارند. تا به امروز حدود 1111 هنرجو داشتند و در 391 نمایشگاه حضرور داشرتند و بره ارا ره
صنایع دستی کرمان پرداخته اند.
غرفه زیور آلات دست ساز پاهنگ
خانم رقیه پاهنگ مسئول این غرفه مدت 1 سال است که در زمینه زیور آلات دست ساز مشغول کرار هسرتند.
محصولات ارا ه شده توسط ایشان در این نمایشگاه عبارتند از دست بند، گردنبند و کمربند با منجق و مرواریرد.
ایشان کارها خود را در غرفه ها روزانه و هفتگی و چنین نمایشگاه هایی به بازار عرضه می نماید.
10
غرفه سراجی سنتی
خانم لیلا حسینی مسئول این غرفه مدت 1 سال است که در رشته سراجی سنتی شاخه کیف و محصولات دست
دوز مشغول فعالیت هستند.
محصولات ارا ه شده ایشان در این نمایشگاه عبارتند از: انواع کیف مردانه، کیف ها پول مردانره و زنانره، کیر ف
مدارک و دیپلمات، کیف ها زنانه مجلسی و دانشجویی، جاسو یچی و دستبند از جنس چر طبیعی بز و گراو،
اشبالت طبیعی و در برخی موارد چر مصنوعی و پارچه .
غرفه محصولات چرمی، سفال و چوب
خانم نرگس سادات خلخالی و سیده هد خلخالی مسئول این غرفه هستند کره در زمینره محصرولات چرمری،
سفال و محصولات چوبی مشغول فعالیت هستند.
محصولات ارا ه شده ایشان در این نمایشگاه به 1 قسمت تقسیم می شوند. محصولات چرمی آن هرا عبارتنرد از:
انواع کیف زنانه و مردانه، کیف ها پول مردانه و زنانه، کیف مدارک و دستبند که همه این ها از مرغوب تررین
چر ها طبیعی و مصنوعی همدان و تبریز ساخته شده اند.
محصولات سفال: دیوارکوب ها سفالی دو کوره که رو آنها نقاشی انجا شده و قابل شستشو هستند.
محصولات چوبی: تابلوها معرق کار شده که به دو صورت تخت و برجسته ارا ه شده اند.محصولات نازک کرار
شده چوب که به صورت مجسمه می باشند.
تمامی محصولات این غرفه کار دست می باشد و تولیدات خانگی است که با بهترین کیفیت انجا می شود و بره
بازار ارا ه می گردد.
11
غرفه کالای خواب
خانم سیده مریم محمد موسو مسئول این غرفه در زمینه دوخت کالا خرواب مشرغول بره فعالیرت هسرتند.
کالاها موجود دراین غرفه عبارتند از: ملحفه دورکش شده تشك خوشخواب همرا با روبالش که از پارچه هرا
مرغوب ارکان، یزد و بروجرد تولید شده است. تمامی این محصولات به صورت خرانگی و دسرتدوز توسرط خرود
ختنم محمد موسو تهیه می شوند.
غرفه صنایع دستی اصفهان)نیک نژاد(
12
پرسشنامه مخصوص غرفه داران
پرسشنامه نظر سنجی از غرفه دارن مطلبق همان پرسشنامه ا که از سو اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمه
مطرح شده بود، طراحی و تهیه شد و در اختیار غرفه داران قرار گرفت. غرفره داران در روز اخرر نمایشرگاه ایرن
پرسشنامه ها را پرکرده و به مسئولان اجرا تحویل دادند. این پرسشنامه در پیوست ها موجود می باشد.
13
18.75%
25%
37.50%
18.75%
نمودار کیفیت فروش از نظرغرفه داران صنایع دستی
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
نتایج نظر سنجی
مجموعا این پرسشنامه ها توسط 31 غرفه حاضر در بخش صنایع دسرتی نمایشرگاه پرر شرد و بعرد از بررسری و
تحلیل داده ها نتایج این نظرسنجی بدین صورت می باشد:
درمورد نا غرفه و غرفه داران و محصولاتی که در نمایشگاه ارا ه داده اند در بخش معرفی غرفه داران توضیحات
لاز را ارا ه نمودیم .
در مورد کیفیت فروش یا میزان فروش هر غرفه از آنجایی که بیان میزان فروش برا غرفه داران به نوعی راحت
نبود با پرسش نسبی این موضوع رو نظرسنجی نمودیم که راحت تربتوانند نظر خرود را ارا ره بدهنرد. نترایج بره
دست امده از پرسشنامه ها به ضرح زیر است:
خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب 61 نظر
0 3 6 4 3 فراوانی داده ها
%0 %577.2 %3.72 %52 %67.81 درصد فراوانی
14
همانطور که در جدول فراوانی و نمودار دیده می شود میزان فروش از نظر غرفه داران در نمایشگاه متوسط بروده
و می توان گفت اکثر افراد از فروش در نمایشگاه رضایت نسبی دارند.
در مورد کالاها پرفروش و کمتر فروخته شده ذکر این نكته ضرور است که به خراطر عرد مطابقرت کالاهرا
جمع بند به صورت کمی و جدول فراوانی مقدور نبود لذا در این بخش نا تما کالاهایی را که از نظرر غرفره
داران بیشترین ویا کمترین فروش را داشته، می آوریم. کالا ها پر فروش عبارتند از:
کارد آشپزخانه از غرفه چاقو زنجان
دستبند از غرفه گوهرانه
دستبند و گردنبند از سپید گوهر
روتختی دونفره از غرفه کالای خواب
کیف پول از غرفه سراجی سنتی
قاب خاتم و قلم زنی شبکه از غرفه هنری ملل
اشیاء با قیمت زیر 50 هزار تومان از غرفه گالری مرمر
زیورآلات نقره از غرفه زیورآلات
کارهای منجوق دوزی از غرفه صنایع دستی
رومیزی های قلمکار از غرفه صنایع دستی نیک نژاد) اصفهان(
فرش از غرفه چرم و پوست
کارهای دست ساز از غرفه بدلیجات پاهنگ
دکوریجات از غرفه دکوریجات و بدلیجات رضازاده
کارهای کوچک از غرفه پته دوزی کرمان
بقیه غرفه ها به دلیل پر نكردن این بخش کالا پر فروششان ذکر نشده است.
کالاها کمتر فروخته شده عیارتند از:
گوشواره از غرفه گوهرانه
گوشواره از غرفه زیورآلات سپید گوهر
قاب خاتم و قلم زنی برجسته از غرفه هنری ملل
15
دستبند و سنگ از غرفه زیورآلات
ظروف فیروزه کوبی از غرفه صنایع دستی نیک نژاد) اصفهان(
پادری از غرفه چرم و پوست
کارهای بزرگ از غرفه پته دوزی کرمان
پیشنهادات غرفه داران
غرفه داران پیشنهادات متنوعی نداشتند و بعد از بررسی پرسشنامه ها چند مورد که در ادامه ذکر خواهد شرد
بیشترین فراوانی را داشتند. پیشنهادات غرفه داران در مورد نحوه برگزار و محصولات ارا ه شرده در نمایشرگاه
به شرح زیر می باشد:
•تبلیغات شهر و رسانه ا به طورکلی اطلاع رسانی کافی نبود و برا نمایشگاه ها بعد این مسرئله
باید به صورت جد بررسی شود.
•مكان نمایشگاه در جا مناسب تر از نظر رفاهی قرار بگیرد بهتر است.
•صنایع دستی ضعیف و بدلیجات در این نمایشگاه عرضه نشود. حضرور ایرن بردلیجات در کنرار صرنایع
دستی شهرها مختلف که ارزش ها یكسانی ندارند، مناسب نیست.
16
بخش سوم
نمایشگاه از نگاه مخاطبان) خریداران(
17
پرسشنامه خریداران
18
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
0% 0%
8.92%
37.50%
48.21%
کیفیت رنگ کالاها
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
نتایج نظرسنجی
از انجایی که تنوع کالا ها بسیار زیاد بوده است، نمی توان هر کالا را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد در
نتیجه در این جا به صورت کلی دیدگاه خریداران را مورد بررسی قرار می دهیم و با نمودار در هر بخش میزان
تمایل و بیشترین نظر ها را نشان خواهیم داد.
نمودارها و جداول توصیفی نظر سنجی
همانطور که مشخص است اکثریت خریداران معتقد بودند که کیفیت رنگ کالاهایشان بسیار خوب بوده است.
19
همانطور که مشخص است اکثریت خریداران معتقد بودند که دکیفیت طرح و بسته بنرد کالاهایشران خروب و
بسیار خوب بوده است.
همانطور که مشخص است اکثریت خریداران معتقد بودند که کیفیت مواد اصلی کالاهایشان بسیار خروب بروده
است.
خیلی خوب خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
0%
0%
12.50%
41.27%
46.42%
کیفیت طرح و بسته بندی
خیلی خوب خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
0%
1.78%
14.28%
30.35%
50.00%
3.57%
کیفیت مواد اصلی کالاها
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
20
بی نظر خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
0% 0%
16.07%
25.00%
57.14%
1.78%
کیفیت فرهنگی کالاها
بی نظر خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
اکثریت خریداران معتقد بودند که کیفیت ساخت کالاهایشان بسیار خوب بوده است.
%91.34 خریداران معتقد بودند که کیفیت فرهنگی کالاهایشان بسیار خوب بوده است که اکثریرت افرراد بروده
اند.
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
0%
0%
12.50%
26.78%
57.14%
3.57%
کیفیت ساخت کالاها
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
21
اکثریت خریداران معتقد بودند که کیفیت کلی غرفه هایشان خوب و بسیار خوب بوده است.
اکثریت خریداران با 91 % ارا معتقد بودند که کیفیت قیمت کالاها که خرید اند مناسب بوده است و حد وسط
را انتخاب کرده اند. این درحالی است که حدود 11 % افراد گزینه خیلی ارزان را انتخاب کرده اند. و هیچ کدا از
مشتریان به گران بدن اجناس این نمایشگاه باور نداشتند و در کل نمایشگاه برایشان رضایت بخش بوده است .
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
0%
0%
19.64%
32.14%
42.85%
5.35%
کیفیت کلی غرفه ها
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
خیلی ارزان ارزان
مناسب
گران
خیلی گران
0%
0%
58.92%
10.71%
30.35%
کیفیت قیمت کالاها
خیلی ارزان ارزان
مناسب
گران
خیلی گران
22
اکثریت خریداران از نحوه برگزار نمایشگاه رضایت نسبی داشتند و بیشترین نظرات شرامل گزی نره متوسرط برا
%19 ارا شده است. بعد از آن گزینه ضعیف با حدود 13 % بیشترین ارا را داشرته اسرت. علرت ایرن نظررات را در
بخش پیشنهادات پیدا کرده ایم که در ادامه توضیح خواهیم داد.
پیشنهادات خریداران
خریداران پیشنهادات متنوعی نداشتند. )در واقع خیلی از افراد نظر ارا ه نكرده اند. ( بعد از بررسی پرسشرنامه
ها چند مورد که در ادامه ذکر خواهد شد بیشترین فراوانی را داشتند. پیشنهادات خریرداران در مرورد نحروه
برگزار و محصولات ارا ه شده در نمایشگاه به شرح زیر می باشد:
•تبلیغات شهر و رسانه ا به طورکلی اطلاع رسانی برا نمایشگاه ها بعد بیشتر باشد.
•مدت زمان بازدید از نمایشگاه افزایش پیدا کند.
•همه چیز مناسب بود اما بهتر است که کالاها بیشتر در نمایشگاه صنایع دستی ارا ه شود.
19.64%
21.42%
25.00%
14.28%
16.07%
3.57%
میزان رضایت از نحوه برگزاری نمایشگاه
بی نظر خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
23
بخش چهارم
نگاه تصویری
24
تصاویر نمایشگاه
رادیو نمایشگاه
غرفه ها
25__