غرفه 24متری

در نمایشگاه تهران
میلیون تومان 15 بصورت کلید در دست
  • کفسازی پارکت
  • دارای تجهیزات نمایشگاهی
  • دارای نور و نقاشی
تخفیف

غرفه 36 متری

در نمایشگاه تهران
میلیون تومان 18 بصورت کلید در دست
  • کفسازی پارکت
  • دارای تجهیزات نمایشگاهی
  • دارای نور و نقاشی
با محاسبه تخفیف