کرونای جدید و آب

کرونا ویروس مرموز و بحران جهانی زندگی و هم زیستی در این کره خاکی موهتبی بزرگ است با دانش بروز و استفاده از آن جامعه ای بهتر داشته باشیم Dr Karimpoorwriter بدون شک ویروس مرموز کرونای جدید ( کوید -19 ) بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است ( به گفته رئیس سازمان ملل […]